2013 Prizm Anthony Davis Base #4 Raw 2013 Prizm Anthony Davis Base #4 Raw
2013 Prizm
Anthony Davis #4
$1.50
Oct 20, 2021
N/A Pro
Pro
-78.57%
-$5.50
$7.00
$1.50
12
$8.42
$0.99
$24.99
07/23/2021 - 10/23/2021

References